Download algemene voorwaarden


Ondernemingsgegevens

BOTTINI BV
Dorpsstraat 6, 1840 Londerzeel
info@bottini.be
website : www.bottini.be
0472/86.13.11

BE0753646448
RPR Brussel
NACEBEL code: 47.721

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Bottini, een BV met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Dorpsstraat 6, BTW BE 0753646448, RPR Brussel, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Bottini BV moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Andere of bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bottini BV aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart en uitdrukkelijk vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn louter bedoeld ter illustratie en kunnen decoratieve elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bottini BV niet. Bottini BV is, onder voorbehoud van de wettelijke verplichtingen vervat in het Wetboek Economisch Recht, wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bottini BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van kennelijke materiële fouten of vergissingen in de verwerking of weergave van de op de website weergegeven teksten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt enkel zolang de voorraad strekt en wordt steeds uitdrukkelijk onder dit voorbehoud gedaan. Bottini BV en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet langer beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE68 0689 3917 4134Bottini BV is gerechtigd een bestelling en/of levering te weigeren indien de klant niet vooraf tot betaling is overgegaan.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Producten besteld via deze webwinkel worden geleverd binnen België volgens de tarieven vermeld op de site.

Bestellingen vanaf 100 euro worden binnen België gratis geleverd.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de producten aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 10 dagen na ontvangst van de betaling die betrekking heeft op de bestelling. Bottini BV kan echter niet aansprakelijk gesteld worden indien de levering met vertraging gebeurt omwille van overmacht of door toedoen van derden (bv. tekortkomingen begaan door de vervoerder).

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 48 werkuren na ontvangst schriftelijk worden gemeld aan Bottini BV.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Bottini BV.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Bottini BV, Dorpsstraat 6, 1840 Londerzeel, (info@bottini.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Het formulier kan elektronisch ingevuld en verstuurd worden via onze website www.bottini.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

De Klant moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Bottini heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Bottini BV, Dorpsstraat 6, 1840 Londerzeel. De Klant is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de Klant.
 
De Klant wordt verzocht de producten terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product beschadigingen vertoont of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Bottini BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Alle teruggestuurde producten worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde producten mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een product een waardevermindering heeft ondergaan door het gebruik ervan zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Bottini BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Bottini BV alle op de overeenkomst betrekking hebbende producten in goede staat heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Bottini BV geboden goedkoopste standaardlevering worden niet terugbetaald.

Bottini BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen t.o.v. de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor producten die vervaardigd werden volgens specificaties van de Klant.


Artikel 8: Waarborg

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptieproducten heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke waarborg geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële waarborg laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de waarborg, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de producten te bewaren.

Voor producten die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het product op zijn kosten terug te bezorgen aan Bottini BV.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Bottini BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek, dat niet vastgesteld werd bij levering, uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De waarborg is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongevallen, gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product, gebrekkig onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Ingeval Bottini BV ertoe gehouden is haar waarborgplicht na te komen heeft zij de keuze om ofwel een vervangende levering van hetzelfde product aan te bieden, hetzij de aankoopprijs terug te betalen aan de Klant.


Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Bottini BV is bereikbaar op het telefoonnummer +32 472 861 311, via e-mail op info@bottini.be of per post op het volgende adres Dorpsstraat 6, 1840 Londerzeel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties

10.1.
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Bottini BV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd die overeenstemt met de wettelijke verwijlintrest, vermeerderd met 3 procent, op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro.
Onverminderd het voorgaande behoudt Bottini BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde producten terug te nemen.

10.2.
Ingeval van niet-naleving door Bottini BV van een verbintenis tot levering zonder geldige reden is zij, zo de Klant op basis hiervan op rechtmatige wijze de ontbinding van de overeenkomst inroept via een schriftelijke kennisgeving, ertoe gehouden de ontvangen aankoopprijs aan de Klant terug te betalen, meer een verwijlintrest  vanaf de datum van de wanprestatie die overeenstemt met de wettelijke verwijlintrest, vermeerderd met 3%, op het niet of niet-tijdig terugbetaalde bedrag. Bovendien is Bottini BV in dat geval van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro.


10.3.
In geval van niet- of laattijdige terugbetaling bij geldige herroeping door de Klant of bij miskenning van de waarborgplicht zal Bottini BV vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd zijn die overeenstemt met de wettelijke verwijlintrest, vermeerderd met 3%, op het niet of niet-tijdig terugbetaalde bedrag. Bovendien is BV in dat geval van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Bottini BV, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De rechtsgronden op basis waarvan de gegevens verwerkt worden zijn de volgende: de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming van de Klant, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van zijn persoonsgegevens. De Klant mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. De Klant kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens als hij daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om zijn gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bottini BV, Dorpsstraat 6, 1840 Londerzeel, kan de Klant gratis zijn persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken laten overdragen. Voor zover de verwerking gebaseerd is op de voorafgaande toestemming van de Klant, heeft deze het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om zijn rechten uit te oefenen, kan de Klant zich richten tot Bottini BV, Dorpsstraat 6, 1840 Londerzeel, info@bottini.be.
Bottini BV behandelt de persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, overdragen of verhuren aan derden.

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy[O1]  op www.bottini.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Voor een overzicht van alle cookies die de website op het apparaat van de Klant plaatst en de hieraan gekoppelde voorwaarden, wordt verwezen naar de Cookie Policy[O2]  op www.bottini.be.

De Website van Bottini BV gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt haar om de Klant een betere gebruikerservaring te bieden wanneer deze de website bezoekt en laat ook toe de website te optimaliseren. Zonder voorafgaande toestemming van de Klant plaatst Bottini BV  uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vraagt Bottini BV eerst de toestemming van de Klant.

Bij uw eerste bezoek aan de website wordt gevraagd om de cookies te aanvaarden. De Klant kan nadien zijn keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Dit kan hij doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Bottini BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing.

De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) of de Consumentenbemiddelingsdienst (contact@consumentenombudsdienst.be / Tel. 02 702 52 20).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping


Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Bottini BV, Dorpsstraat 6, 1840 Londerzeel, info@bottini.be :

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen Klant(en) :
Adres Klant(en) :

Handtekening van Klant(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.